LOADING
PREV
NEXT
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585895879517man.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/725093formation.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/681825support4.jpg

NABÍZÍME

 • Energetický audit
 • Průkaz ENB, NKN
 • IPPC
 • Územní energetické koncep…
 • Energetické poradenství
 • Ostatní činnosti

Energetický audit

Energetický audit je specifickou činností, při které se jednak analyzuje dosavadní stav energetického hospodářství daného objektu či zařízení, s následným vyhodnocením stavu a návrhem opatření pro dosažení úspor

Více informací

Průkaz ENB, NKN

Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB) a Národní kalkulační nástroj (NKN)

Více informací

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Více informací

Územní energetické koncepce

Výchozím strategickým dokumentem v oblasti energetiky i životního prostředí je územní energetická koncepce, která definuje cíle, opatření a nástroje pro hospodárné nakládání s energií v daném území.

Více informací

Energetické poradenství

V oblasti energetického poradenství byla firma Power Service do roku 2002 součástí sítě EKIS České energetické agentury.

Více informací

Ostatní činnosti

Dalšími činnostmi jsou územní energetické koncepce a programy snižování emisí a imisí, ochrana klimatu, energetická politika a legislativa, udržitelná výstavba, financování projektů, studie proveditelnosti.

Více informací
Právě jste zde: Home
Pondělí, 16 Pro 2019

Proč si vybrat zrovna nás..

Proč si vybrat zrovna nás..

Dlouholetá zkušenost v oblasti energetického auditu je zárukou rychlého a kvalitního výsledku, který Vám přinese profit a jistotu, že právě...

Více info...

Nabízíme spolupráci

Nabízíme spolupráci

Nabízíme spolupráci fundovaným osobám při hledání zakázek v oblasti našich aktivit. Pokud máte v dané oblasti zkušenosti a chcete s...

Více info...

Naši partneři

Naši partneři

Našimi partnery jsou obce, školy, výrobní závody, státní instituce, společenství vlastníků i soukromé osoby, které mají povinnost obstarat si energetické...

Více info...

Zelená úsporám - výzva pro rodinné domy

Email Tisk PDF

Aktuální výzva – I. Rodinné domy

NZU

Alokace:           1 mld. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 12. srpen 2013 (doporučujeme zahájit zpracování již dnes)

Do programu budou akceptovány realizace započaté od 1. 1. 2013

 

Byla vyhlášena výzva na dotace na zateplování popř. výměnu zdroje tepla v rámci osy 3

Email Tisk PDF

26.06.2013 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Výzvy v prioritních osách 2, 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007 - 2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách. Chceme tak vyjít vstříc všem zájemcům o podporu a zároveň naplnit akcelerační opatření v Operačním programu Životní prostředí. Rovněž zjednodušujeme cestu žadatelů ke spuštění projektu a zkracujeme administrativní procesy na minimum", říká I. náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvami pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Implementační dokument (ID) a směrnice MŽP č. 12/2012 byly aktualizovány, při přípravě žádostí je nutno řídit se aktuálními verzemi (ID s účinností od 20. 6. 2013 a směrnice účinná od 7. 6. 2013)

 

L. výzva - prioritní osy 3 a 6.

 

Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013Dokumenty k L. výzvě.

V rámci této výzvy v prioritní ose 3 není žadatel povinen k žádosti předkládat:

 • Projektovou dokumentaci, 
 • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele v rámci této výzvy v prioritní ose 3:

 • Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.

V rámci této výzvy v prioritní ose 6 není žadatel povinen k žádosti předkládat:

 • Rozhodnutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012).

Upřesnění podkladů, které je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, je uvedeno v textu výzvy, věnujte proto výzvě náležitou pozornost.

Příjem a hodnocení žádostí v XLIX. a L. výzvě bude probíhat po skupinách - první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Oproti platnému Plánu výzev OPŽP pro rok 2013 je jako jedno z akceleračních opatření zkráceno hodnocení jednotlivých skupin projektů v XLIX. a L. výzvě ze tří měsíců na dva. Toto opatření urychlí proces hodnocení a přispěje k celkovému zefektivnění administrace programu.

Informace ke konci programového období 2007 - 2013 pro žadatele ve všech výzvách:

Aby měli žadatelé a příjemci podpory jistotu, že jim budou proplaceny veškeré nárokované způsobilé výdaje, je nutné podat žádosti o platbu nejpozději do konce listopadu 2015.

 

Zdroj : MŽP

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Rychlý kontakt

Pro jakékoliv informace nás prosím kontaktujte:

Ing. Antonín Kottnauer - Power Service
Liberec, Czech rep.

                                                                                                                                                                                                               Tel.: +420 602 434 103
        +420 725 943 030
 kottnauer@powerservice.cz

 • odkazy
 • reference
 • certifikáty

Užitečné odkazy

Přehled užitečných odkazů v oblasti energetiky a životního prostředí

CELÝ ČLÁNEK

Reference

Referenční přehled obsahuje zakázky, které byly Power Service Liberec zpracovány, event. pro potřeby státních zadání rozpracovány od roku 1995, včetně vlastních energetických auditů, uvedených samostatně. Energetické audity Seznam zahrnující řadu auditů, posudků a průkazů v rámci žádostí o finanční podporu jak pro ČEA, tak pro SFŽP. Koncepční a projekční práce Reference v oblasti koncepčních a projekčních prací. Realizační práce Reference v oblasti realizačních prací.

CELÝ ČLÁNEK

Certifikáty

Přehled námi získaných certifikátů:

CELÝ ČLÁNEK

Mám zájem o informacezašlete nám kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Jméno prvního měsíce v roce ( malými písmeny )
 
4