Právě jste zde: Home » O společnosti
Pondělí, 16 Pro 2019

Pár slov o nás...

Tisk PDF

Firma Power Service působí v oblasti energetiky a životního prostředí poradenskou činností, inženýrsko projektovou činností, vč. řízení realizace energetických projektů.

Power Service zaměstnává odborné pracovníky ze stěžejních oblastí energetiky a životního prostředí, dle potřeby využívá i externí odborná pracoviště hlavně ze specielních dílčích oborů energetiky, životního prostředí, ekonomiky a legislativy.

Ing. Antonín Kottnauer je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb a je nositelem oprávnění provádět energetické audity a nově i vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy podle zákona 406/2000 Sb. Odborní pracovníci firmy jsou trénovanými a osvědčenými specialisty na oblast počítačového software, hardware a modelů.

Ing. Antonín Kottnauer byl jmenován externím hodnotitelem projektů v programu OPPI – ekoenergie (MPO ČR).

Ing. Antonín Kottnauer je držitelem certifikátu bydlení+ k prodeji a prezentaci produktů zateplování budov a jejich financování.

Odborníci společnosti mají kvalifikaci v oborech:

 • - energetika
 • - ochrana ovzduší
 • - ochrana klimatu
 • - integrovaná prevence a omezování znečištění
 • - teplárenství
 • - plynárenství
 • - strojírenství
 • - ekonomika
 • - legislativa

Rozsah poradenských činností zahrnuje škálu služeb zejména v oblastech:

 • - poradenství v oblasti energetiky
 • - poradenství v oblasti životního prostředí

V návaznosti na poradenskou činnost dochází v řadě k činnosti inženýrsko projektové , i realizační, vč. řízení složitých projektů, v poslední době hlavně v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Podrobné informace o aktuálních činnostech, projektech a referencích firmy Power Service, působící v oblasti energetiky a životního prostředí a výklad některých stěžejních pojmů, získáte kliknutím na odkaz pro příslušnou činnost, případně výběrem z navigačního menu.

 

Kompletní energetické a ekologické služby, odborná pomoc při zajišťování dotací

Poskytujeme poradenské služby v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí; zpracováváme energetické audity, energetické posudky a průkazy (certifikáty) energetické náročnosti, certifikaci budov, studie proveditelnosti, projekty energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energií. Dále zpracováváme energetické generely a studie obcí a regionů a environmentální legislativu v č. zajištění odborných materiálů.

Informace o možných finančních dotacích v oblasti ŽP

V oblastech spojených s projekty podporovanými z veřejných prostředků se zaměřujeme na Operační program Životní prostředí (OPŽP), který nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro.

Dále spolupracujeme na projektech podporovaných Czechinvestem Praha v rámci Programu Ekoeneregie

Uvádíme potřebné informace o povinnostech vyplývajících z energetické legislativy a o možnostech získání finanční podpory úsporných energetických záměrů a projektů k naplnění povinností a požadavků.

Nová legislativa vycházející z evropské směrnice EPBD II.

a) Obecně k k nové Evropské směrnici EPBD o energetické náročnosti budov

Směrnice EPBD II stanovuje základní principy a požadavky vedoucí k zásadnímu snížení energetické náročnosti budov v EU. Způsob uskutečnění je ponechán na jednotlivých členských státech EU. Při vlastní realizaci by mělo být přihlíženo ke konkrétním podmínkám v jednotlivých členských státech. Směrnice stanovuje ambiciózní cíl, který spočívá v podstatném snížení energetické náročnosti budov v krátkém časovém termínu. Tím směrnice zásadně zasáhne do činností a aktivit veřejného a soukromého sektoru. Směrnice bude mít významný dopad na navrhování budov, jejich výstavbu, jejich rekonstrukce a také na jejich prodej a pronájem v České republice. Potřebná opatření byla, jsou a budou podporována.

b) Informace související s konkrétním naplněním směrnice

Rozšíření certifikační povinnosti

Členské státy jsou povinny zajistit, aby byl pro budovy při výstavbě, prodeji nebo pronájmu vydán „certifikát energetické náročnosti“ a příslušný certifikát byl předán novému nájemci nebo kupujícímu. Zároveň bude vyžadováno, aby byl tento dokument předložen potenciálnímu novému nájemci nebo kupujícímu při prodeji nebo pronájmu budov. Povinnost předkládat energetický štítek budovy při prodeji či pronájmu se u nás uplatňuje od ledna 2013 se zavedením novely EPBD II – zákonem č. 318/2012 Sb.

U budov, které jsou užívány orgány veřejné moci je nutno zajistit vydání certifikátu energetické náročnosti takto: s okamžitou platností musí být tento certifikát vydán u budov s celkovou podlahovou plochou větší než 500 m2, následně od 9.7.2015 u budov s podlahovou plochou větší než 250 m2. Orgány veřejné moci, na které se tato povinnost bude vztahovat, budou povinni zveřejnit vybrané údaje o energetické náročnosti na viditelném místě.

Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce domů novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Od ledna 2013 dojde k řadě změn a ke vzniku povinností plynoucích z koupě či prodeje domu nebo bytu, pronájmu, rekonstrukce apod. Jednou z nejvíce diskutovaných změn budou povinné průkazy energetické náročnosti budov (PENB, známé jako tzv. energetické štítky“).

Koho se budou tato opatření týkat, kdo bude oprávněn PENB zpracovávat a kolik budou stát?

Pomoc státu:

c) Podpora programů snižování energetické náročnosti

Vláda 19.7. 2012 schválila zákon, který upravuje obchodování s emisními povolenkami. Část výnosů z jejich prodeje má být použita na program, který naváže na program Zelená úsporám. Podle dostupných informací je snahou MŽP, aby dotace šly v zájmu snižování energetické náročnosti primárně na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy, nebo sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů pak bude rekonstrukce soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti.

Program by měl být spuštěn v polovině roku 2013. Již nyní je ale zřejmé, že bude nižší míra podílu dotace na celkových nákladech – hovoří se o částce max. 50 %, oproti současným průměrným 67%.

I při velmi konzervativním odhadu ceny povolenky by ale uvedený nástupnický program měl disponovat větším objemem peněz, než původní program Zelená úsporám.

Pokud tedy budete mít v úmyslu v příštím roce dotaci využít, doporučujeme započít s přípravou již v tomto roce a to alespoň předběžným návrhem, bilancí co a jak zateplovat, v zájmu dosažení maximálního efektu dotace. V tomto směru vám rádi odborně vyjdeme vstříc.

Pro informaci : V prvním roce 2013 má program získat pro konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti celých 100% z poloviny celkových peněz z prodeje povolenek, která je přímo určená na oblast životního prostředí. V následujících letech to pak bude 64% na konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti. 36 % částky pak připadne na projekty úspor energie zaměřené na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu.

I tak ministerstvo očekává, že získá na program Zelená úsporám 2x více peněz, než s čím disponoval původní program, který rozdělil něco přes 20 miliard Kč.

Nejnovější studie NERV uvádí, že každý milion vložený do energeticky úsporných opatření bude mít kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 milionu korun.

Přesto, že v některých oblastech se ČR snažila prosadit odlišná ustanovení, panuje obecně s výslednou podobou dokumentu spokojenost. Nová směrnice je považována za dostatečně ambiciózní, aby byla jedním z klíčových prostředků ke zvýšení energetické efektivity v sektoru budov a k naplnění strategických cílů EU. Směrnice povede k rychlému nastartování trendu energeticky efektivní výstavby a rekonstrukcí budov napříč EU a zároveň respektuje dané ekonomické a technické možnosti jednotlivých členských států a vlastníků budov.

c) Další možnosti financování stavebních úprav a rekonstrukcí bytových domů:

Vlastníkům bytových domů se rovněž zvýšila šance, že od příštího roku budou moci žádat Státní fond rozvoje bydlení(SFRB) o výhodné úvěry na opravy svých nemovitostí. Vláda schválila poslanecký návrh zákona, který má fondu umožnit půjčovat na modernizace domů. Peníze na úvěry poskytne fondu bydlení Evropská unie. Pilotní projekt bude mít v roce 2013 k dispozici 600 milionů korun.

Finance na úvěry budou pocházet z unijního nástroje s názvem Jessica. Ten slouží hlavně na podporu rozvoje městských oblastí. Částka 600 milionů korun, která je ve FN Jessica k dispozici pro rok 2013, je považována za startovací.

Na rozdíl od dosud používaných dotačních titulů se tak okruh příjemců podpory nebude zužovat. Program Nový panel v minulých letech poskytoval na podporu modernizací bytových domů „úrokové dotace“. Podle prvních propočtů se podle předkladatelů ukazuje, že by oprava domu mohla být s nízkoúročeným úvěrem až o 100.000 korun levnější, než byla při využití programu Panel.

Výhodou oproti dosud poskytovaným dotacím bude nejen nízké úročení a možnost rozložení splácení až na 30 let, ale také výše úvěru: v připravovaném znění programu Panel 2013+ je navrhováno poskytnutí úvěru až do výše 90% uznatelných nákladů.

Průkazy a požadavky
Revize směrnice výrazně rozšiřuje nutnost používání průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Dva a půl roku po vstupu směrnice v platnost začíná platit opatření, podle kterého se certifikát bude vydávat v případě stavby nebo prodeje budovy či bytu nebo nového pronájmu, tak aby byl kupující (nájemník) vždy informován o vlastnostech objektu. Certifikát bude vydáván i pro budovy nad 500 m2 obývané státní správou (pět let po vstupu směrnice v platnost se hranice snižuje na 250 m2) a státní správa je navíc povinna tento certifikát vyvěsit na viditelné místo. Certifikáty budou mimo jiné obsahovat doporučení na zlepšení energetické účinnosti.

Nově budou také stanoveny požadavky na technické systémy existujících budov týkající se celkové energetické účinnosti, správné instalace, nastavení a dimenzování použitého systému. Tyto požadavky se budou vztahovat na systémy vytápění a systémy s teplou vodou, klimatizační a ventilační systémy. V souvislosti s tímto se také dosavadní inspekce kotlů mění na inspekce všech dostupných částí systémů vytápění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. 
Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Kdy je PENB potřeba zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov

 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)

 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. 
Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Často se zaměňuje pojem Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) s pojmem Energetický štítek obálky budovy. Jedná se však o rozdílné dokumenty. Zatímco Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově, Energetický štítek obálky budovy je zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí

Energetický audit (EA)

Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro budovy a výrobní provozy, ale také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru vysloveně technologického charakteru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod.

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a návaznou vyhláškou č. 213/2001 Sb. a její novelou č. 425/2004 Sb. Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

 1. fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje200 kW,

 2. organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,

 3. právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie (tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ.

U osob s celkovou roční spotřebou energie podle bodu 2. a 3. vzniká povinnost zajistit zpracování energetického auditu pro všechny budovy a areály samostatně zásobované energií od 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

 

Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti a vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy.

Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.

Dotace v ŽP

V oblastech spojených s projekty podporovanými z veřejných prostředků se zaměřujeme na Operační program Životní prostředí (OPŽP), který nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. 

V rámci těchto aktivit poskytujeme komplexní konzultační podporu v procesu získání podpory z OPŽP v prioritních osách:

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 • Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

 • Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.


Dále poskytujeme odbornou technickou podporu v oblastech:

a) energetiky

 • - Zpracování energetických generelů všech úrovní (obec, město , kraj, region)

 • - Zpracování odborných energetických studií

 • - Řešení projektů energetických úspor o projektů využití obnovitelných zdrojů energie

 

Zde nad rámec České republiky uvádíme námi zpracovanou Studii zásobení teplem Libereckého regionu z polské elektrárny Turów. Dopady tohoto řešení se týkají obou uváděných Prioritních os 2 a 3.

 

b) životního prostředí

 • - zpracování rozptylových studií

 • - zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší

 • - zpracování studií proveditelnosti u projektů zaměřených na ochranu ovzduší


Se zpracováním žádostí o podporu z OPŽP máme bohaté zkušenosti.

O kvalitě naší práce hovoří nejen to, že projekty námi komplexně připravené, i zpracované, nebo obsahující námi zpracovanou studii proveditelnosti byly nebo jsou právě realizovány s podporou z OPŽP. Úspěšnost získání dotací vykazujeme téměř 100%.


Při zpracování díla můžeme využít rovněž našich bohatých zkušeností z předchozích prací jak v oblasti energetiky, tak životního prostředí.

4