Právě jste zde: Home » Reference » Koncepční a projekční práce » Zdroje tepla
Pátek, 22 Lis 2019

Zdroje tepla vč. obnovitelných a druhotných

Tisk PDF

Studie energetické soběstačnosti území:

Ve všech níže uvedených případech byly řešeny přínosy obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Pro zpracování vstupních dat charakterizujících výchozího stav a stanovení přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů byl využit systém REM.


PŘÍPADOVÁ STUDIE VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI ČESKÉ ČÁSTI EUROREGIONU NISA (11/2000)

Stanovení potenciálu a přínosů všech obnovitelných zdrojů na území pěti okresů Severních Čech (území přesahující rozlohu celého Libereckého kraje).


STUDIE ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY V OKRESE LIBEREC (3/1997)

Přesné vyhodnocení potřeby energie a stanovení využitelného potenciálu energie biomasy jako náhrady výroby energie v klasických zdrojích.


PŘÍPADOVÁ STUDIE VYHODNOCENÍ PODMÍNEK ZAVEDENÍ PROGRAMU ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ BIOPLYNU V ČR (6/2000)

Určení a vyhodnocení využití potenciálu bioplynu v podmínkách ČR.


STUDIE SOBĚSTAČNOSTI ÚZEMÍ SeCeSe (Sdružení části obcí na území Frýdlatského výběžku do mikroregionu SeCeSe) (4/2000)

Návrh energetické soběstačnosti výroby tepla a elektrické energie mikroregionu s využitím energie biomasy, energie větrné, vodní a sluneční.


STUDIE SOBĚSTAČNOSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ DŘÍTEŇ, CHVALEŠOVICE, ZÁBLATÍ (7/2000)

Stanovení potenciálu biomasy v řešeném území a dále určení potřebné výměry pro zajištění potřebného množství biomasy, vč. Řešení kompletního systému pěstování a přípravy paliva.


VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU SPALOVNY TKO V LIBERCI (6/1999)

Návrh systému organizovaného pěstování biomasy jako náhradního paliva pro spalovnu TKO v Liberci do doby jejího plného využití spalováním tříděného odpadu.


BILANCE ODPADŮ V OKRESE LIBEREC A JABLONEC NAD NISOU VYUŽITELNÝCH JAKO PALIVO PRO PROVOZ SPALOVNY TKO V LIBERCI (7/1999)

Stanovení potenciálu odpadů na území české části Euroregionu Nisa. Rozdělení odpadů do jednotlivých kategorií a návrh systému třídění odpadů pro zefektivnění provozu liberecké spalovny TKO.


PŘÍPADOVÁ STUDIE VYHODNOCENÍ PODMÍNEK ZAČLENĚNÍ AKTIVNÍCH SOLÁRNĆH SYSTÉMŮ DO PROGRAMU PODPORY OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ (6/2000)

Studie vyhodnocující přínosy solárních systémů při jejich začlenění do programu oprav bytových domů.

VYUŽITÍ VĚTRNÉ ENERGIE V MIKROREGIONU SeCeSe (2/2001)

Studie proveditelnosti instalace větrné elektrárny o elektrickém výkonu 755 kWe do systému energetické soběstačnosti území SeCeSe (v současné době v předprojektové fázi).


ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST RANČE MALEVIL (1/2001)

Využití biomasy (dřevní hmoty) pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pro potřeby rekreačního zařízení, vč. Kompletní technologie přípravy paliva.


STUDIE ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCE DIVEC (HRADEC KRÁLOVÉ) (5/2008)

Plošné řešení centrální teplofikace obce na bázi spalování biomasy. Variantní řešení proti plynofikaci obce.


REKONSTRUKCE KOTELNY NOVÝ BOR (9/2000)

Instalace kotle na biomasu v rámci soustavy CZT města Nový Bor o tepelném výkonu 2 MWt. Stanovení potenciálu biomasy v řešeném území a dále určení potřebné výměry pro zajištění potřebného množství biomasy, vč. návrhu kompletního systému pěstování a zpracování biomasy pro potřeby energetického využití.


REKONOSTRUKCE KOTELNY V RÁMCI EKOLOGIZACE MALÉ SCZT JINDŘICHOVICE POD SMRKEM (2/2001)

Instalace 2 ks. kotlů na dřevní hmotu v rámci dvou malých soustav CZT, jako součást programu energetické nezávislosti a využívání obnovitelných zdrojů v území SeCeSe.


PANELÁRNA PŘÍŠOVICE

V návaznosti na závěry a řešení energetického auditu, projekt a následná realizace komplexní racionalizace energetiky závodu.


STUDIE ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCE DIVEC (HRADEC KRÁLOVÉ) (5/2008) Plošné řešení centrální teplofikace obce na bázi spalování biomasy. Variantní řešení proti plynofikaci obce.


UZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE (2007 – 2008) Spolupráce s firmou SECES Ústí nad Labem v oblasti zajištění komplexní statistiky stav – výhled a komplexní geografické a informační podpora díla.


Projekt pro stavební řízení – Biomasa Sladovna Soufflet a.s. Nymburk

4